فیلم آموزشی اندازه گیری جریان سیال

اندازه گیری فیلم آموزشی اندازه گیری جریان سیال یا دبی در صنعت نفت وگاز جریان سیال یا دبی یکی از چهار اندازه گیری مهم در صنعت نفت وگاز می باشد . دبی حجمی یک سیال برابر با، حاصلضرب سرعت سیال در سطح مقطع عبور سیال است . دبی جرمی نیز بصورت میزان جرمی از سیال که در واحد زمان از سطح مقطع عبور می کند، تعریف می شود.

لینک دانلود فیلم آموزشی فیلم آموزشی اندازه گیری جریان سیال

 

سنسورهای مورد استفاده برای اندازه گیری میزان دبی حجمی یا جرمی دارای انواع مختلفی می باشند و می توان آنها بر حسب مواردی چون تکنولوژی بکاررفته در آنها، کمیت فیزیکی که اندازه گیری می شود، کمیتی که به نمایش در می آید و یا نوع ابزاردقیق مورد استفاده، تقسیم بندی نمود، اما به طور مشخص، هیچ یک از آنها را نمی توان به عنوان یک تقسیم بندی فراگیر معرفی نمود.

 همه دستگاههای اندازه گیری به نحوی طراحی شده اند که بتوانند با اندازه گیری خصوصیتی از سیال یا تاثیر آن، دبی سیال را از طریق رابطه موجود با آن خصوصیت، محاسبه کنند . این کمیت ها شامل فشار، میدان الکترومغناطیسی، میزان جذب و بازتابش امواج صوتی، فرکانس، نیرو ، شتاب، میزان انتقال حرارت و یا مستقیماً قسمتی از حجم سیال می باشد. در فا یل متنی پیوست، جداول مقایسه ای و اطلاعات کاملتر ارائه شده است. در ادامه، توضیحات مختصری در مورد هر یک از این روشها ارائه می شود.