یکی از تولیدات گروه مهندسی خدمات هیدرولیک صوفی طراحی ساخت و فروش جک های هیدرولیک سنکرون می باشد.

طراحی ساخت و فروش جک های هیدرولیک سنکرون

منظور از سنکرون سازی یا همزمان سازی جک های هیدرولیک، حرکت دو یا چند جک بصورت هم زمان و یکنواخت با وجود بار نامساوی روی جک ها است.

در سیستم های هیدرولیک سیال همیشه مسیر با مقاومت کمتر را برای عبور انتخاب می کند. این موضوع تحت عنوان اولین قانون هیدرولیک شناخته می شود.

طراحی ساخت و فروش جک های هیدرولیک سنکرون

طراحی ساخت و فروش جک های هیدرولیک سنکرون

با توجه به این قانون وقتی روغن به یک دو راهی میرسد ترجیح می دهد مسیر با مقاومت کمتر را ادامه دهد.

این موضوع در بحث سنکرون سازی جک هیدرولیک حایز اهمیت است. هنگامی که دو عملگر هم زمان فرمان می گیرند، در صورتی که بار اعمالی روی جک ها هیدرولیک نا متقارن باشد سرعت حرکت جک ها هیدرولیک متفاوت است که این عمل مطلوب نمی باشد.

از پروژه های انجام شده در این واحد تولیدی طراحی و راه اندازی سیستم های هیدرولیک سنکرون می باشد.

کابرد جک های هیدرولیک سنکرون

سیستم های سنکرون یا همزمان هیدرولیک بر روی سازه هایی نصب می شوند که حرکت سازه حساس بوده و جک ها نسبت به هم باید حرکتی یکنواخت و همزمان داشته باشند.