پمپ هیدرولیک توان خود را از الکترموتور دریافت می کنید.
پس برای انتخاب الکترموتوری که بتواند قدرت مورد نیاز پمپ هیدرولیک تامین نماید باید از فرمول محاسبه توان الکتروموتور برای پمپ هیدرولیک استفاده نمود.

فرمول محاسبه توان الکتروموتور برای پمپ هیدرولیک

در یک سیستم هیدرولیک باید موارد زیر را برای محاسبه توان الکتروموتور را داشته باشیم:

  • فشار کاری سیستم هیدرولیک
  • دبی مصرفی روغن

حالا با فرمول زیر میتوان توان الکتروموتور را محاسبه کرد

P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar)]/600

در این رابطه P توان الکترو موتور
Q دبی روغن
p فشار کار سیستم هیدرولیک

رابطه فوق بدون در نظر گرفتن راندمانهای مکانیکی و حجمی ارائه شده است.

برای مثال توان الکتروموتور در سیستم هیدرولیکی با فشار کاری ۱۳۰ bar و دبی ۴۰lit/minبه صورت زیر محاسبه میشود:

P= 40X130/600 =8.6 kW

رنج توانهای استاندارد الکتروموتورها kW
۲۲ ۱۸٫۵ ۱۵ ۱۱ ۷٫۵ ۵٫۵ ۴ ۳ ۲٫۲ ۱٫۵

با توجه به رنج استاندارد توان الکترو موتورها ، مقدار ۱۱ kwمناسب میباشد.