قیمت فروش پمپ دنده ای هیدرولیک بستگی به قدرت پمپ و نوع برند و… دارد.

فروش پمپ دنده ای هیدرولیک

پمپ دنده ای هیدرولیک در واقع قلب سیستم هیدرولیک می باشد که با تبدیل انرژی مکانیکی به سیال انرژی می دهد تا انرژی هیدرولیکی ایجاد شده در عملگرها دوباره تبدیل به انرژی مکانیکی شود، پمپ سیال را با ایجاد خلاء در دهانه مکش وادار به حرکت می کند.

در واقع پمپ هیدرولیک مولد جریان سیال است و اختلاف فشار خروجی و ورودی تنها به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه می شود بستگی دارد.

تعریف کلی پمپ دنده ای :

این نوع پمپ از گروه پمپ جابجایی مثبت بوده که در هر بار چرخش چرخدنده ها، مقدار ثابتی از سیال را جابه جا می کنند. پمپ دنده ای در دو نوع دنده خارجی و دنده داخلی ساخته می شوند.

این پمپ ها به دلیل طراحی ساده، مقاوم در مقابل آلودگی سیال، هزینه ساخت پایین و جثه کوچک و فشرده و  در سیستم هیدرولیک دارای کاربرد گسترده می باشند.

ولی به دلیل اصطکاک و خوردگی در اثر فرسایش قطعات و افتهای ناشی از نشت روغن در قسمت های داخلی آن بازده آنها بشدت تحت تاثیر قرار می گیرند، که از معایب عمده آنها محسوب می شود.

برای دریافت قیمت فروش پمپ دنده ای هیدرولیک بآ ما تماس بگیرد.

اساس کارکرد پمپ دنده ای خارجی :

در این پمپ ها یکی از چرخ دنده ها محرک و چرخ دنده دیگر متحرک )هرز گرد( می باشد. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده های چرخ دنده ها از هم با ایجاد خلاء نسبی روغن از محفظه ورودی وارد پمپ شده و از میان دندانه های چرخ دنده ها و جداره محفظه پمپ منتقل می شود. به دلیل فواصل بسیار کم، سیال از مرکز پمپ نمی تواند عبور کند. پس سیال به سمت خروجی پمپ رانده می شوند.

فروش پمپ دنده ای هیدرولیک

فروش پمپ دنده ای هیدرولیک

 

برای دریافت قیمت فروش پمپ دنده ای هیدرولیک بآ ما تماس بگیرد.

اساس کارکرد پمپ دنده ای داخلی :

درون پمپ دنده ای داخلی، دو چرخ دنده ) یکی داخلی و یک چرخدنده ساده ( و یک آببند موجود میباشد. دوران چرخدنده ها بواسطه انتقال قدرت به یکی از آنها موجب مکش سیال از محفظه ورودی پمپ و هدایت آن در راستای آببندها میشود.

آببند به عنوان جدا کننده قسمت مکش و تخلیه عمل کرده و با چرخش دندانه ها به طرف دیگر آببند، سیال به طرف مجرای تخلیه رانده می شود.

برای دریافت قیمت فروش پمپ دنده ای هیدرولیک بآ ما تماس بگیرد.

پمپ دنده ای داخلی

پمپ دنده ای داخلی