در این فیلم ساخت جک هیدرولیک تلسکوپی با استفاده از سرنگ آموزش داده می شود.

فیلم ساخت جک هیدرولیک تلسکوپی

با استفاده از سرنگ های می توانید یک جک هیدرولیک تلسکوپی با شکوه ایجاد کنید.

شما ۴ سایز مختلف از سرنگ نیاز دارید. در اینجا چند سرنگ در داخل دیگر قرار داده می شود.

و سرنگ ها با نخ برای محدود کردن دامنه گسترش هر یک به هم متصل می شوند.

آب را در یک سرنگ بزرگ ۲۰ میلی لیتر پر کنید و آن را به یک جک هیدرولیک تلسکوپی بوسیله لوله وصل کنید.

ساخت جک هیدرولیک تلسکوپی

و با فشار سرنگ بزرگ به عنوان پمپ همه این سه سرنگ به ترتیب باز می شوند و در حال کشیدن پیستون (سرنگ بزرگ) تمام سرنگها به عقب باز می گردند.

 

فیلم آموزش ساخت جک هیدرولیک تلسکوپی