قیمت جک هیدرولیک پرس بستگی به نیروی پرس، طول کورس و … دارد.

صنعت امروز برای تامین نیروهای زیاد متوسل به جک هیدرولیک می باشد، که در ساخت پرس هیدرولیک از جک هیدرولیک استفاده می شود.

 

قیمت جک هیدرولیک پرس

قیمت جک هیدرولیک پرس

قیمت جک هیدرولیک پرس :

پرس هیدولیک در صنعت فلزات، کاغذ و غیر مورد استفاده قرار میگیرد.

پرس هیدولیک با نیروی فشاری که که وارد می کند تقسیم بندی می شوند مانند

  • پرس هیدولیک ۱۰۰ تن
  • پرس هیدولیک ۲۰۰ تن
  • پرس هیدولیک ۳۰۰ تن

که قیمت پرس هیدرولیک هر یک با دیگری فرق دارد

بنا به محیط استفاده پرس هیدرولیک، باید بدنه این پرس ها را در مقابل شرایط بد آب و هوا، مانند شرایط اسیدی مقاوم کرد، تا طول عمر جک های هیدرولیکی بیشتر شود.

هیدرولیک صوفی سازنده انواع جک پرس های هیدرولیک