آیا میدانید قیمت فروش و ساخت جک تلسکوپی سنکرون آسانسور هیدرولیک چقدر است؟

آیا میدانید برای جلوگیری از تنش و ضربه در آسانسور هیدرولیک باید چه کار کرد؟

آیا میدانید تفاوت جک تلسکوپی سنکرون هیدرولیک با جک تلسکوپی معمولی در چیست؟

قیمت فروش و ساخت جک تلسکوپی سنکرون آسانسور هیدرولیک

  جک تلسکوپی سنکرون آسانسور هیدرولیک

جک تلسکوپی سنکرون آسانسور هیدرولیک

فرق جک تلسکوپی سنکرون با جک تلسکوپی معمولی در عملکرد این نوع جک های می باشد.

در جک تلسکوپی سنکرون، آنتن های با سر عت یکنواخت و همزمان خارج و جمع می شوند.

در جک تلسکوپی سنکرون، حرکت رفت و برگشت بدون تنش و ضربه می باشد.

ولی در جک تلسکوپی معمولی، به تغییرات سطح مقطع حرکت رفت برگشت با تنش و ضربه می باشد.

آنتن ها در جک تلسکوپی معمولی، به صورت تک تک و غیر هم زمان خارج می شود.

در آسانسور هیدرولیک که محدودیت برای حفر چاه دارند، بهتر است از جک های تلسکوپی سنکرون استفاده شود.