قیمت فروش پارکینگ روتاری یا پارکینگ چرخ و فلکی متناسب با تعدادی جای پارک متغییر می باشد. پارکینگ روتاری یا پارکینگ چرخ و فلکی با جای پارکهای ۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۱۴ و ۱۶ تولید می شوند.

پارکینگ روتاری یا پارکینگ چرخ و فلکی

        قیمت فروش پارکینگ روتاری

قیمت فروش پارکینگ روتاری

پارکینگ طبقاتی به نام های پارکینگ روتاری یا پارکینگ چرخ و فلکی نیز شناخته می شوند.

مساحت مورد نیاز نصب پارکینگ روتاری یا پارکینگ چرخ و فلکی حدودا ۳۲ متر مربع می باشد

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه

 

ابعاد پارکینگ طبقاتی

برای خورو های شاسی بلند:

  • عرض: ۵۱۵۰ سانتی متر
  • طول: ۶۳۰۰ سانتی متر

و برای خودر های سواری معمولی:

  • عرض: ۴۸۵۰ سانتی متر
  • طول: ۶۳۰۰ سانتی متر

می باشد.

یکی از ویژگی های پارکینگ روتاری یا پارکینگ چرخ و فلکی تغییر مکان آن می باشد. یعنی در صورت نیار به جابجایی پارکینگ می توان جای پارکینگ را تغییر داد که در مکان جدید باید فونداسیون جدید برای پارکینگ ایجاد نمود