قیمت فروش پارکینگ چرخ و فلکی:

قیمت فروش پارکینگ چرخ و فلکی بستگی به نوع اتومبیل معمولی و اتومبیل شاسی بلند دارد.
که قیمت فروش پارکینگ چرخ و فلکی برای اتومبیل های شاسی بلند مقداری بیشتر از اتومبیل های معمولی می باشد.
همانطور که از نام پارکینگ چرخ و فلکی پیداست، مکانیزه پارکینگ چرخ و فلکی ماننده چرخ و فلک می باشد.

انواع پارکینگ
با این تفاوت که چرخ و فلک دور میدان دایره شکل می چرخد ولی پارکینگ چرخ و فلکی میدانی بیضوی شکل دارد.

پارکینگ چرخ و فلکی

پارکینگ چرخ و فلکی

پارکینگ چرخ و فلکی شامل گنجایش های:
پارکینگ چرخ و فلکی ۸ تایی
پارکینگ چرخ و فلکی ۱۰ تایی
پارکینگ چرخ و فلکی ۱۲ تایی
پارکینگ چرخ و فلکی ۱۴ تایی
پارکینگ چرخ و فلکی ۱۶ تایی
می باشد.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه