انواع پارکینگ مکانیزه در ایران تولید می شود که عبارت اند از پارکینگ روتاری، پارکینگ پازلی، پارکینگ پلتفرمی و پارکینگ برجی، که در این قسمت هزینه های ساخت، تعمیر و نگهداری پارکینگ مکانیزه با یکدیگر مقایسه می شود.

 

مقایسه هزینه تعمیر و نگهداری پارکینگ مکانیزه

وقتی هزینه ای برای ساخت پارکینگ میکانیزه می کنید بهتر است برای طول عمر پارکینگ و خراب نشده پارکینگ سرویس و تعمیر دوره ای انجام شود که مانند آساسنور ها باید با شرکت سازنده و یا شرکت های فعال در زمین تعمیر و نگهداری پارکینگ یک قرارداد بسته و ماهیانه شارژی پرداخت نمایید تا شرکت مورد نظر چند ماه یکبار قطعات مستهلک را تعویض و بعضی دیگر را که نیاز به روغنکاری دارند را روغنکاری نمایید. با این کار از خرابی و غیر فعال شدن پارکینگ مکانیزه خود جلوگیر نموده اید.

مقایسه پارکینگ مکانیزه

  • در یک زمان معین کمترین خرابی را به ترتیب پارکینگ پازلی و بعد پارکینگ برجی و بعد پارکینگ روتاری دارای می باشد.
  • و از نظر کمترین هزینه ساخت به ترتیب پارکینگ پازلی و بعد پارکینگ روتاری و بعد برجی می باشد.
  • پارکینگ پلتفرمی گزینه مناسبی است ولی سطح کمتر را برای پارک جبران می کند ولی هزینه ساخت و نگهداری کمتری دارد.
  • پارکینگ پازلی سطح بیشتر را اشغال می کند و تعداد جای پارک بیشتر می دهد و هزینه تعمیر و نگهداری کمی دارد و برای پارکینگ های عمو بهترین گزینه می باشد. نرخ ورد و خروج بالا نیز دارند.
  • پارکینگ روتاری بهترین گزینه برای واحدهای مسکونی می باشد که در یک فضای کم تعداد جای پارک مناسب میدهد.
  • پارکینگ های برجی هم برای موارد تجاری قابل استفاده می باشد و تعداد ظرفیت بالا استفاده می شود. مدت زمان بیشتری طول می کشد تا خراب شود.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه