بیشترین سوالی که مشتریان در زمینه پارکینگ طبقاتی مکانیزه می پرسند، هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه می باشد. که این هزینه بنا به نوع پارکینگ مکانیزه طبقاتی فرق دارد.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

لیست قیمت پارکینگ مکانیزه

 

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه

هزینه ساخت پارکینگ طبقاتی مکانیزه را برای هر جای پارک از کمترین قیمت حدود ۵۰ میلیون و بیشترین قیمت حدود ۱۱۰ میلیون تومان می باشد.(تاریخ قیمت سال ۹۸) که شما برای دریافت قیمت پارکینگ طبقاتی باید با  مشاورین ما تماس گرفته و اول بهترین نوع پارکینگ برای شما انتخاب شود و بعد قیمت را دریافت نمایید.

پارکینگ طبقاتی چیست؟

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی

از نام پارکینگ طبقاتی مشخص است که این پارکینگ به صورت طبقاتی می باشد. و چون در این پارکینگ انتقال اتومبیل به صورت مکانیزه انجام می شود. به آن پارکینگ مکانیزه نیز گفته می شود.

و در بیشنر مواقع هم پارکینگ طبقاتی مکانیزه هم گفته می شود.

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه به تعداد واحد گنجایش خودرو بستگی دارد.

گنجایش پارکینگ مکانیزه به ترتیب ۸ – ۱۰- ۱۲ – ۱۴ و ۱۶ خودرو می باشد.

این پارکینگ ها طبقاتی مکانیزه، بیشتر در مکان های که محدودیت فضای پارک خودرو وجود دارد استفاده می شود.

شما در صورت نیاز به خرید پارکینگ طبقاتی مکانیزه می تواتید با مشاوران ما تماس بگیرید.