نوشته‌ها

اندازه گيري جريان سيال يا دبي

فیلم آموزشی اندازه گيري جريان سيال يا دبي در صنعت نفت وگاز

فیلم آموزشی اندازه گيري جريان سيال اندازه گيري فیلم آموزشی اندازه گيري جريان سيال يا دبي در صنعت نفت وگاز جريان سيال يا دبي يكي از چهار اندازه گيري مهم در صنعت نفت وگاز مي باشد . دبي حجمي يك سيال برابر با، حاصلضرب سرعت سيال در سطح مقطع عبور سيا…