نوشته‌ها

ضرورت اندازه گيري و كنترل در صنعت همراه با فیلم آموزش اندازه گيري و كنترل

ضرورت اندازه گيري و كنترلبه طور كلي واحدهاي شيميايي شامل تجهيزات فرآيندي مختلفي هستند كه بوسيله خطوط لوله كه در آنها مواد شيميايي جريان دارند، به يكديگر متصل شد هاند. براي آنكه اين واحدها در شرايط مناسب عملياتي كار كنند، بايد پارامترهاي…