نوشته‌ها

مشخصه هاي ترانسديوسر

مشخصه هاي ترانسديوسر عمل يك ترانسديوسر، تبديل يك كميت فيزيكي به يك سيگنال الكتريكي مي باشد. معمول ترين كميت هاي اندازه گيري شده توسط ترانسديوسر ها، موقعيت، نيرو، سرعت، شتاب، فشار، سطح، جريان مايعات و درجه حرارت هستند. خروجي ترانسديوسر ها م…