انواع پارکینگ مورد استفاده در شهر ها در حال تغییر می باشند و به سوی پارکینگ های مکانیزه طبقاتی میل می کنند. چون پارکینگ طبقاتی مکانیزه در فضای کمتر می تواند جای پارک بیشتر ایجاد نماید و از باقیمانده زمین برای مصارف تجاری و مسکونی استفاده می شود. پارکینگ ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی انواع پارکینگهای مکانیزه می پردازیممی پردازیم.

 

انواع پارکینگ

  • انواع پارکینگ شهری
  • انواع پارکینگ عمومی
  • پارکینگ خانگی
  • پارکینگ مکانیزه
  • پارکینگ ظبقاتی

ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی هر کدام از پاریکنگ های بالا خود به قسمت های متفاوتی تقسیم شده اند. که در زیر هر کدام از پارکینگ مکانیزه جدید همراه با کاتالوگ و فیلم معرفی شده اند.

 

پارکینگ برجی

دانلود کاتالوگ پارکینگ برجی

فیلم پارکینگ برجی

 

 

پارکینگ دوبل

دانلود کاتالوگ پارکینگ دوبل

فیلم پارکینگ دوبل

 

 

پارکینگ گرند

دانلود کاتالوگ پارکینگ گرند

فیلم پارکینگ گرند

 

 

پارکینگ پازلی

دانلود کاتالوگ پارکینگ پازلی

فیلم پارکینگ پازلی

 

 

پارکینگ پلتفرمی

دانلود کاتالوگ پارکینگ پلتفرمی

فیلم پارکینگ پلتفرمی

 

 

پارکینگ روتاری

دانلود کاتالوگ پارکینگ روتاری

فیلم پارکینگ روتاری